AqaraMojDom Konkurs

Regulamin Konkursu „#AqaraMojDom” LED T1

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym do użytkowników serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram pt: „#AqaraMojDom” (dalej: Konkurs).
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody jest BATNA sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Olgi Boznańskiej 3E, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0001003926, NIP: 5732901461, REGON: 380387214 (dalej „Organizator”).

§2. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs będzie przeprowadzony na portalu Facebook oraz Instagram – na profilach Aqara Polska.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 13.09.2023 r., trwa do dnia 30.09.2023 r. do godziny 23.59.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10.10.2023 r. w godzinach popołudniowych. Zwycięscy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem serwisu Facebook.

§3 Przebieg Konkursu

1. Zadanie konkursowe:
Pokaż nam, jak korzystasz z produktów Aqara w swoim domu! Oznacz nas na zdjęciu lub filmie i użyj hashtagu #AqaraMojDom.
Należy wstawić post ze zdjęciem lub filmem pokazujący wykorzystanie produktów Aqara (w okresie trwania Konkursu).
2. Uczestnik może zamieścić nielimitowaną liczbę postów.
3. Treść posta nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązujących ani praw osób trzecich, nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami. Komentarze muszą być sporządzone w języku polskim.
4. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powołał trzyosobową komisję. Komisja zobowiązana jest do nadzoru nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
5. Komisja, spośród wszystkich opublikowanych postów, wybierze jeden najbardziej oryginalny i kreatywny. Organizator oraz Komisja zastrzegają sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarza.
6. Publikacja danych Zwycięzcy Konkursu nastąpi na profilu Facebook Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym w dniu określonym w paragrafie 2 punkt 2.
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

§4 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna która:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
d) zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
e) wykonała zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 1,
f) ma polubiony profil Aqara Polska na portalu Facebook lub Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Facebook, na którym Uczestnik występuje pod własnym (prawdziwym) imieniem i nazwiskiem lub konta w serwisie Instagram.
3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego regulaminu, a udział w konkursie i udostępnianie danych na potrzebę konkursu jest dobrowolne.
4. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik konkursu równocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.batna24.com
5. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
6. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BATNA sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Olgi Boznańskiej 3E, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0001003926, NIP: 5732901461, REGON: 380387214.

§5 Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa – Aqara Taśma Led T1
2. W celu uzgodnienia szczegółowego przekazania nagrody Zwycięzca zobowiązani są skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na profilu Facebook w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Niedochowanie przez Zwycięzców terminu uznawane będzie za zrzeczenie się przez niego.
3. Zwycięzcy zobowiązani się podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do wydania Nagrody. Udostępnienie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne dla odbioru Nagrody.
4. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków o których mowa w ust. 3 powyżej Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną Nagrody lub inne przedmioty lub usługi.

§6 Prawa Autorskie

1. Uczestnik oświadcza, że: (a) jest jedynym autorem posta zgłoszonego przez niego do Konkursu; (b) post nie narusza praw osób trzecich; (c) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do posta; (d) post nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia werdyktu Konkursu w serwisie Facebook, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji: 1) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych. Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: adrianna.h@batna24.com najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 14 (czternastu) dni. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma jej rozstrzygnięcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację.

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Zwycięzcy. 3. Konkurs nie jest wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Facebook oraz Instagram. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze, skargi czy reklamacje powinny być kierowane do Organizatora. 4. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).